Om skolen

Velkommen til Rammen Fagskole

Rammen fagskole er en skole for unge og voksne med særlige behov. Vi underviser elever med psykiske problemer, synshæmmede, fysisk handicappede, udviklingshæmmede og autister/asperger mm.
Vi er en lille skole med plads til max. 15 elever
Der er ro og tid til den enkelte elev. 

Vi er en af de få skoler i landet, der har elever med forskellige handicaps sammen på skolen og det er vor styrke. Vi har to linjer: Kunst og grafisk.

Fagskolen Rammen bygger på målene:

  • Den enkelte elev udvikler sig gennem daglig udfordring og udfoldelse og vil herved opnå sit optimale kunstneriske niveau.
  • Den enkelte elev opnår øget selvværd og udvikling af sociale kompetencer
  • Ro og rummelighed på flere niveauer

Målene forstærker gensidigt hinanden. Vi kombinerer kunstnerisk uddannelse med social træning og fremmer kunstnerisk udvikling, identitet, selvværd og socialisering.

Individuel indlæring

Vi tager udgangspunkt i den enkelte elevs evner og behov og eleverne undervises på højt niveau af pædagogisk-, grafisk- og akademisk uddannede og udøvende kunstnere. Skolens styrke er, at vi ikke opdeler eleverne efter evner, fagligt niveau eller diagnose. Vi har respekt for det enkelte individ og møder dem i øjenhøjde. Vi arbejder med differentierede undervisningsplaner, hvor der tages individuelle hensyn til læringsstil, forudsætninger, tempo niveau mm.

Sociale færdigheder

Elevernes sociale færdigheder og indbyrdes samspil sætter vi højt og vi har fokus på god tone og udvikling af sociale kompetencer således at de kan begå sig i fællesskaber og skabe positive medmenneskelige relationer.

En helt særlig skole

Fagskolen Rammen har elever med særlige behov af vidt forskellig karakter. Det er skolens styrke og alle elever har fordel af at se ligheder og forskelle, bruge hinanden som rollemodeller og frem for alt: Acceptere sig selv og hinanden som man er.

Ligesom eleverne har forskellig baggrund, har underviserne også forskellige kompetencer. Vi favner bredt fagligt, kunstnerisk og socialpædagogisk. Alle underviserne har lang erfaring i at undervise på skolen og favne målgruppen. Eleverne undervises af pædagogisk- og akademisk uddannede og udøvende kunstnere på højt niveau. Desuden har de et stort kendskab til den levende kunstverden. De udstiller løbende deres egne værker og har derigennem et stort netværk af kunstnere, som Kunstskolen Rammen benytter som f.eks. gæstelærere.

Denne mangfoldighed hos elever såvel som lærere er en styrke for skolens daglige virke.
Det giver en rummelighed på skolen, der kommer til udtryk ved en fri undervisningsform, som skaber de bedste rammer for at eleverne kan udvikle deres eget individuelle kunstneriske udtryk.

Skolen giver plads til vækst på kunstneriske såvel om på det personlige plan.

Eleverne oplever personlig succes gennem deres kunstnerisk virke og samtidig oplever de at være en del af et fællesskab.

Kunst fagskole

Kunstlinjen henvender sig til dig der kan lide at udfolde dig selv kunstnerisk. Underviserne er udøvende kunstnere, og vil være med til at udvikle dig kunstnerisk. Der arbejdes med maling/tegning, tryk, skulptur/installation, modellering, raku-brænding, mixed media og grafik. Desuden besøger vi udstillinger for inspiration. Du skal visiteres til et dagtilbud for at gå på fagskolen. Du kan også komme i praktik. Kontakt skolen for yderligere informationer.

Kunstlinjen kan kombineres med STU uddannelsen.

Grafisk fagskole

På den grafiske linje arbejder vi med grafisk og visuel kommunikation. I den klassiske og traditionelle form, anvender vi tegning/tegneserie, foto, collage og kommunikation. I den digitale form arbejder vi med billedbehandling, layout og design. Vi arbejder også med produktion og kunstvideoer og mindre animationsfilm og eleven opnår her forståelse for de mange processer, der ligger til grund for en filmproduktion. Du skal visiteres til et dagtilbud for at gå på fagskolen. Du kan også komme i praktik. Kontakt skolen for yderligere informationer.

Vi arbejder på MAC computere med nyeste software. Den grafiske linje kan kombineres med STU uddannelsen.

Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)

Efter vedtagelsen af Lov om særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) for unge med særlige behov af juni 2007, har unge under 25 år, der ikke har mulighed for at gennemført en anden ungdomsuddannelse, nu ret til en 3-årig STU uddannelse. Uddannelsens mål er at unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse. (Lov nr. 564 af 0606/2007)

STU på Rammen fagskole

Der undervises med en individuel og anerkendende tilgang til eleverne, og mål og indhold tilrettelægges og udarbejdes i tæt samarbejde med den enkelte elev. Lærerne samarbejder om at styrke eleverne på alle planer: Personligt, socialt og fagligt.

Al undervisning på skolen har det overordnet mål at øge elevernes selvværd og selvstændighed.

STU uddannelsen har kunsten og den kreative indlæring i fokus. Kreativiteten bruges også når det drejer sig om undervisning i regning og dansk. Desuden tilbydes eleverne at få undervisning i emner som ”krop og sundhed” og ”bo-træning”.

Der undervises 5 dag om ugen fra kl. 9 til 14.30.

Vores erfaring er, at eleverne kommer ud som mere glade og velfungerende mennesker, end da de startede på skolen.

Fælles fag

Eleverne på STU uddannelsen har udover faglinjefagene kunst eller grafisk linje en række undervisningsmoduler, der styrker den unges voksenliv. Desuden arbejdes med emner som. f.eks samfund, botræning, religion og følelser.

Kompetencebevis

Ved afslutningen af uddannelsen udfærdiges et kompetencebevis, der beskriver elevens faglige, social og personlige kompetencer, sammen med en beskrivelse af uddannelsesforløbet.

Praktiske oplysninger

Kunstskolen Rammen

Skellet 6B

4600 Køge

Telefon: 2565 2907

Mail: kunstkolen@fofkogebugt.dk

Offentlige transportmidler

Tog til Køge Station og derfra kan man gå til skolen på 20 minutter eller tage bus 101A mod Hastrupparken og stå af ved Skellet.

Fra skolen går der bus til Køge Station 101A

Åbningstid

Skolen har åbent mandag til fredag fra kl. 9.00 til 14.30

Praktik

Det er muligt at komme i to dages gratis praktik på skolen. Mod betaling kan der arrangeres længerevarende praktikophold, dette aftales individuelt.

Fagskolen

Man kan starte på skolen som et paragraf 103 eller 104 tilbud. Det kræver derfor bevilling fra bopælskommunen.

STU

Henvisning og samarbejde fra UUV

Pris

Prisen findes på Tilbudsportalen for fagskolen. Kontakt skolen for prisen på STU. Der faktureres for et semester (6 måneder) ad gangen.

Kunstskolen forbeholder sig ret til prisregulering en gang om året med virkning fra januar.

Priser kan variere hvis særlige forhold eller specielle hensyn gør sig gældende. F.eks kan man købe støttedage hvis der er behov for dette.

Timetal

Både på fagskolen og STU uddannelsen undervises 27,5 ugentlige lektioner 42 uger om året.

Opsigelse af aftale

En aftale på Kunstskolen kan opsiges af begge parter med en måneds varsel. Dog er betalingen for et helt semester bindende og kan ikke refunderes.

Tilmelding

Er du interesseret i at se skolen er det altid muligt at komme og besøge os. Ring til os og aftal tid, det er helt uforpligtende.

Praktikperioder aftales individuelt, og det er muligt at starte på skolen løbende.